معرفی شرکت ملی اطفاء ایران

شركت ملي اطفاء ايران با سابقه طولاني در زمينه تجهيزات ايمني ، خدمات ، بهداشت محيط كار ، تهيه وتوليد تجهيزات ايمني ، تأمين و توليد وسايل و تجهيزات مدرن آتش نشاني ، امكانات مشاوره تخصصي و هماهنگ با بخشنامه وزارت بازرگاني در اجراي مصوبه شوراي اسلامي و سياست اخير جمهوري اسلامي از يك سو تجربه هاي اين سازمان را به شكلي منظم تهيه وتنظيم كرده و از سوي ديگر با بهره برداري از دانش واطلاعات متخصصين فن كه عمدتا" از اساتيد دانشكاه واز افراد صاحب نظر در حيطه تخصصي خود هستند توانسته است در زمينه هاي ذكر شده وبسياري از حوزه هاي ديگر خدمات قابل  توجهي را به سازمانها و مؤسسات و شركتهاي متعدد ارائه دهد.

شركت ملي اطفاء ايران همواره دو هدف را دنبال كرده است نخست تمركز بر توليد داخلي و تلاش براي قطع وابستگي به كشورهاي ديگر كه در اين راستا شركت به سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه توليد تجهيزات حرفه اي آتش نشاني و ايمني اقدام كرده است.