در جهان امروز سطح دانش تخصصي به صورت غير قابل تصوري بالا رفته است وهر نوع  فعالیت توليدي وبازرگاني مبتني بر اصول علمي و روشهاي متكي بر نظريه های علمي بنا شده است.

امروزه ديگر كارهاي خدماتي صرفا" بر تجربه علمي مبتني نيست بلكه مؤسسات وسازمانهايي در كار خود و درعرصه رقابت با مؤسسات وسازمانهاي ديگر موفق اند كه تجربه علمي را با دانش ها و علوم  نظري تركيب كرده و از اين تركيب در پيشبرد كارهاي خود استفاده كند.

يكي از مهمترين راههاي رسيدن به چنين هدفي بهره بردن از خدمات ، تجربه ها و دانش مؤسساتي است كه طي سالها تجربه اندوزي وتلاش در كسب تخصص در حيطه هاي مورد نظر توانسته اند خدمات گوناگون و مؤثري را به سازمانها ، شركتها ، نهادها وارگانهاي مختلف ارائه دهند.

شركت ملي اطفاء ايران با سابقه طولاني در زمينه تجهيزات ايمني ، خدمات ، بهداشت محيط كار ، تهيه وتوليد تجهيزات ايمني ، تأمين و توليد وسايل و تجهيزات مدرن آتش نشاني ، امكانات مشاوره تخصصي و هماهنگ با بخشنامه وزارت بازرگاني در اجراي مصوبه شوراي اسلامي و سياست اخير جمهوري اسلامي از يك سو تجربه هاي اين سازمان را به شكلي منظم تهيه وتنظيم كرده و از سوي ديگر با بهره برداري از دانش واطلاعات متخصصين فن كه عمدتا" از اساتيد دانشكاه واز افراد صاحب نظر در حيطه تخصصي خود هستند توانسته است در زمينه هاي ذكر شده وبسياري از حوزه هاي ديگر خدمات قابل  توجهي را به سازمانها و مؤسسات و شركتهاي متعدد ارائه دهد.

شركت ملي اطفاء ايران همواره دو هدف را دنبال كرده است نخست تمركز بر توليد داخلي و تلاش براي قطع وابستگي به كشورهاي ديگر كه در اين راستا شركت به سرمايه گذاري قابل توجهي در زمينه توليد تجهيزات حرفه اي آتش نشاني و ايمني اقدام كرده است.

دوم ، درمواردي كه تجهيزات ابزارها يا موارد لازم براي مؤسسات توليدي ونهادها يا ارگانها در داخل كشور توليد نميشود ، شركت ملي اطفاء ايران با نگرشي واقع بينانه و براي جلوگيري از وارد آمدن خسارت به مؤسسات توليدي در وارد كردن تجهيزات و لوازم مذكور از كشورهاي صنعتي جهان ترديدي

به خود راه نميدهد. البته شركت در اين زمينه به كيفيت كالاهاي وارداتي به دقت توجه دارد وتلاش ميكند كالاهايي را انتخاب كند كه برابر عاليترين استانداردهاي بين المللي  تهيه شده باشند تا بدينوسيله از زيان حاصل از ضايعات وپايين بودن كيفيت كالاها پيشگيري شود.

بهمين منظور شركت ملي اطفاء ايران نمايندگي تعدادي از معروف ترين ومعتبرترين شركتهاي توليدي وخدماتي بين المللي را كه توليدات وخدمات آنها در سراسر جهان از شهرت ومعروفيت بالايي برخوردارند بد ست آورده است وبا پذيرش سفارش از مؤسسات داخلي توليدات و خدمات آن شركتها را در اسرع وقت در اختيار مؤسسات داخلي قرار ميدهد .

با عنايت به موارد ذكر شده در فوق ، شركت ملي اطفاء ايران ازمتقاضیان محترم دعوت بعمل مي آورد تا از طريق تلفن ، كتبا" يا حضوري تماس حاصل نموده واز نزديك با نوع خدمات و توليداتي كه ميتوانند براي مؤسسه ، سازمان و شركت شما مفيد ومؤثر واقع شوند يا شخصا" و يا بوسيله نمايندگان اين شركت اطلاع حاصل فرمايند .

درصورت تمايل كتابچه اي حاوي فهرست كليه توليدات و خدمات و همچنين شركتهاي خارجي كه اين شركت نمايندگي آنها را بر عهده دارد جهت اطلاع بيشتر ارسال خواهد شد .

 

 

شركت ملي اطفاء ايران