لیست محصولات

 

21   – بادنما .                                                                             مدل  : NISF – T 16

22   – نازل شیر دار سه حالته .                                                         مدل : NISF – T 17  

23   – مانیتور آب پاش .                                                                مدل : NISF – T 18

24   – فوک نازل .                                                                        مدل : NISF – T 19

25   – کلاه آتش نشانی .                                                                مدل : NISF – T 20

26   – نازلهای کف پاش .                                                              مدل : NISF  – T 21

27   – کوپلینگهای طرح انگلیسی .                                                    مدل : NISF   –T 22

28   – هیدرانت و درپوش انگلیسی .                                                  مدل : NISF  – T 23

29   – شیر فلکه آتش نشانی .                                                          مدل : NISF  – T 24

30   – کوپلینگ طرح آلمانی .                                                          مدل : NISF – T 25  

31   – هیدرانت های المانی .                                                           مدل : NISF – T 26  

32   – هیدرانت های برنزی .                                                           مدل  : NISF  – T 27

33   – کوپلینگ های برنزی .                                                           مدل : NISF  – T 28  

34   – سوپاپ ( ساکشن ) یا تخلیه کننده .                                          مدل : NISF  – T 29  

35   – کپسول خاموش کننده آتش نشانی .                                          مدل : NISF  – T 30             

 

1-    شیر آتش نشانی ضدیخ .                                                           مدل : ETFA  

2-    کف ساز متحرک ( موبیل فوم ) .                                                 مدل : NISF – AF – 120  

3-    توربکس .                                                                             مدل :        NISF  

4-    کانال دود .                                                                           مدل : NISF  – k    

5-    دستگاه زنده یاب و جسد یاب و تشخیص دهنده انواع گازها .              مدل : NISF  – KA

6-    مانیتور آب و کف .                                                                مدل : ETFA – T 1

7-    هوا رسانی ( بلومن ) مکانیکی .                                                  مدل : NISF  – T 2

8-    ایر لاین متحرک .                                                                   مدل : NISF – T 3

9-    ایر لاین ( هوا رسان )  متحرک .                                                 مدل : NISF  – T 4

10   - سیم پیچ شیلنگ .                                                                 مدل : NISF  – T 5

11   - دوش و چشم شوی استیل .                                                     مدل : NISF  –  T 6

12   - دوش چشم شوی ایمنی .                                                        مدل : NISF – T 7

13   – چشم شوی .                                                                       مدل : NISF – T 8

14   – جعبه آتش نشانی .                                                               مدل : NISF – T 9

15   – هوزریل ( قرقره آب ) .                                                         مدل : NISF – T 10

16   – کپسول خاموش کننده اتوماتیک هالون .                                      مدل : NISF – T 11

17   – سه راهی ( سیامی ) .                                                            مدل : NISF – T 12

18   – سه راهی شیر دار .                                                               مدل : NISF – T 13

19   - سه راهی سوپاپ دار .                                                           مدل  : NISF – T 14

20   – سه راهی ساده .                                                                   مدل  : NISF – T 15

تصاویر بروشور محصولات

 

شركت ملي اطفاء ايران