شركت ملي اطفاء ايران جزو معدود  شركتهای مورد تأييد سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران

در زمينه هاي كاري خودبوده و تاكنون مفتخر به تجهيز صدها طرح عمراني در خلال برنامه هاي اول

و دوم توسعه به سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق اتوماتيك و همچنين تجهيزات ايمني و آتش نشانی گرديده است .